×

Regulamin

Sklep internetowy www.dywyta.pl troszczy się o prawa konsumenta, dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają praw konsumentów, które przysługują im w świetle przepisów prawa. Każda wątpliwość orzekana jest na korzyść konsumenta, a w razie braku zgodności postanowień Regulaminu ze wspomnianymi przepisami, jako nadrzędne traktowane są te przepisy. Konsument może korzystać z pełni praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta i nie może się ich zrzec.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.dywyta.pl należy do firmy DYWYTA Gerard Klimża z siedzibą w Raciborzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.Polna 2, 47-400 Racibórz); posługująca się numerem NIP 6390010681; REGON 003483890, adres poczty elektronicznej: sklep@dywyta.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 606 250 969.

2. Regulamin wyjaśnia zasady dotyczące zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców korzystających z oferty sklepu internetowego, chyba że wybrany punkt Regulaminu stanowi inaczej.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności obejmuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Definicje:

● Dzień roboczy - poniedziałek - piątek bez dni ustawowo wolnych od pracy.
● Formularz rejestracji - kwestionariusz pozwalający na założenie konta w sklepie internetowym.
● Formularz zamówienia - formularz dostępny on-line pozwalający na złożenie zamówienia w sklepie internetowym, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka oraz określenie sposobu płatności i dostawy.
● Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupy w sklepie Sprzedawcy zawierając Umowę Sprzedaży.
● Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
● Konto - utworzona na potrzeby obsługi zamówień usługa elektroniczna przeznaczona dla Klienta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę. Na Koncie gromadzone są dane dotyczące wszystkich zamówień Klienta złożonych w sklepie internetowym.
● Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu pocztą elektroniczną e-mail automatycznych wiadomości o produktach, aktualnościach i promocjach w sklepie internetowym.
● Produkt - to dostępny w sklepie przedmiot lub usługa stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
● Regulamin - niniejszy dokument.
● Sklep Internetowy - sklep on-line Usługodawcy znajdujący się pod adresem www.dywyta.pl.
● Sprzedawca, Usługodawca - DYWYTA Gerard Klimża z siedzibą w Raciborzu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Polna 2, 47-400 Racibórz); posługująca się numerem NIP: 6390010681; REGON:003483890, adres poczty elektronicznej: sklep@dywyta.pl.
● Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
● Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pomocą sklepu internetowego.
● Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną do korzystania z Usługi Elektronicznej.
● Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
● Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§2 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. Sklep Internetowy świadczy Usługi Elektroniczne w postaci: Konta, Formularza Zamówienia i Newslettera. 

1.1. Konto - korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracji i zalogowaniu się do konta. Formularz rejestracji wymaga podania adresu poczty elektronicznej i hasła. 

1.1.1. Usługa elektroniczna Konto jest darmowa i dostępna na czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny usunąć Konto. W tym celu powinien wysłać żądanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@dywyta.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 2, 47-400 Racibórz.

1.2. Formularz Zamówienia - Klient rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia w momencie dodania do elektronicznego koszyka pierwszego produktu w Sklepie Internetowym. Do złożenia zamówienia dochodzi, gdy Klient wypełni Formularz Zamówienia i kliknie przycisk “Realizuj zamówienie”. W Formularzu należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest darmowa, jednorazowa i zostaje zakończona w chwili złożenia Zamówienia lub zaprzestania składania Zamówienia. 

1.2.2. Newsletter - rozpoczęcie korzystania z Newslettera rozpoczyna się, gdy Klient w zakładce “newsletter” poda adres poczty elektronicznej, na którą mają być wysyłane kolejne wiadomości i kliknie widoczne na stronie pole akcji. Na Newsletter można zapisać się także podczas składania Zamówienia. 

1.2.3. Usługa Elektroniczna Newsletter jest bezpłatna i świadczona przez czas nieokreślony. Usługobiorca może w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 2, 47-400 Racibórz. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego z poszanowaniem praw i dobrych obyczajów, z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. 

3. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług Elektronicznych: 

3.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl. 

3.2. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć opis reklamacji uwzględniający informację o okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości, żądanie Usługobiorcy i dane kontaktowe osoby składającej reklamację. 

3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia.

2. Cena Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego, podana w PLN i uwzględnia podatki. Łączna cena zamówienia wraz z kosztami dostawy i innymi kosztami jest widoczna w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §2 pkt. 1.2 Regulaminu. 

4.1.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i rozpoczyna realizację Zamówienia. Potwierdzenie i przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§4 Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: 

1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej Przelewy24.pl 

1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

1.3.1.1. Przelewy24.pl – System płatności Przelewy24 należy do spółki: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887,

2. Termin płatności: 

2.1. W przypadku płatności płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności do 24h od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

2.2. W przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

3. Dokumentowanie sprzedaży: 

3.1. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej. 

3.2. Sprzedawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur elektronicznych. 

3.3. Fakturę elektroniczną Sprzedawca wysyła na adres e-mail, który Klient podaje podczas rejestracji lub składania Zamówienia. O zmianie adresu e-mail Klient powinien powiadomić Sprzedawcę pisemnie, w formie wiadomości przesłanej Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprze zmianę adresu e-mail na swoim Koncie. Jeśli Klient zmieni adres e-mail i nie powiadomi o tym Sprzedawcy, korespondencja będzie wysyłana na dotychczasowy, znany Sprzedawcy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.

§5 Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka towarów poza teren Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu przez Sprzedawcę i Klienta warunków dostawy i formy płatności.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

3.2. Przesyłka kurierska z odbiorem w wybranym przez klienta punkcie Paczkomaty InPost.

3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem wybranym przez klienta z listy adresów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego: www.dywyta.pl, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego. 

4. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamówienia kilku Produktów o różnych terminach dostawy, za ostateczny termin dostawy należy przyjąć najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6 Reklamacja produktu

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są opisane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3. Klient może złożyć reklamację:

3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl;

3.2. w sklepie stacjonarnym; lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie www.dywyta.pl w zakładce “Kontakt”.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać Produkt wadliwy na adres: ul. Polna 2, 47-400 Racibórz.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Dokładne informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). To wielojęzyczna, interaktywna strona z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywyta.pl. 

1.2. osobiście w sklepie stacjonarnym, lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie dywyta.pl w zakładce “Kontakt”. 

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Zwroty i reklamacje”. 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt w każdym sklepie stacjonarnym; lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie dywyta.pl w zakładce “Kontakt”. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania. 

7.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

8.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez klientów niebędących konsumentami

1. Postanowienia zawarte w tym punkcie regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

2. Klient niebędący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w §8 niniejszego Regulaminu.

§10 Postanowienia dotyczące klientów niebędących konsumentami

1. Postanowienia zawarte w tym punkcie regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu:

2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany polityki handlowej firmy, zmiany dotyczącej funkcjonalności Sklepu Internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

2.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.